KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันเวลาให้บริการ ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. – 16 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน เวลาให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2561

ขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง วันท […]

Categories: ประกาศ, สำนักงานเลขานุการ | ปิดความเห็น บน เวลาให้บริการประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

เวลาเปิดบริการ เดือนเมษายนช่วงเวลาปกติ  1 – 22 เมษายน 2 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดแจ้งเวลาให้บริการเดือนมีนาคม – สอบปลายภาค 2561

ช่วงเปิดภาคการศึกษาปกติ วันที่ 8 ม.ค. – 20 พ.ค. 2561 จั […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ขอแจ้งเวลาให้บริการในช่วงต่างๆ ดังนี้

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (บัดนี้ถึง 20 พ.ค. 2561) […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน โปรดพกบัตรนิสิตในการเข้าใช้สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มก. ขอให้นิสิตทุกชั้นปีพกบัตรประจำตัวในการเ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงขยายเวลาสอบปลายภาค ใน […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดแจ้งเวลาเปิดให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาและช่วงขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบกลางภาคต้น 2560

เปิดเรียนภาคการศึกษาภาคต้น (31 กรกฎาคม – 18 ธันวาคม 256 […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา 1 / 2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา 1 / 2 […]