KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปิดให้บริการหนังสือนวนิยาย และพ็อกเก็ตบุ๊ค

สำนักหอสมุด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 สำนักหอสมุดจะปิดบริการหนังสือประเภท นวนิยาย และพ็อกเก็ตบุ๊ค เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เปิดให้บริการ
ห้องสมุด Eco-library จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Comments are closed.