KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
แนะนำ Database of The Month : ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักหอสมุดมีฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้บริการกับนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย หลายฐานข้อมูล ดังนี้

IEEE Xplore  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน
หมายเหตุ : การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน

 

IET Digital Library  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) , Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials, Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management of Technology , Computing

หมายเหตุ : สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

 

Knovel  ฐานข้อมูล Interactive eBooks ครอบคลุมหนังสือด้านวิศวกรรมศาสตร์ 35 สาขาและ ASM International Material Collection ระบบสืบค้นสามารถค้นได้ลึกถึงระดับเนื้อหาภายในตัวเล่ม เช่น กราฟ ตาราง หรือ สมการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังรองรับการใช้งานแบบ Interactive ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

Comments are closed.