KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก.

Knovel เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่จำกัดสาขาเพื่อเข้าร่วมเป็น Knovel Ambassador ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักหอสมุด มก. เช่น การอบรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล Knovel และกิจกรรมอื่นๆ

ผู้ที่สมัครจะได้รับการอบรมการใช้ฐานข้อมูล Knovel, ค่าตอบแทน US$ 7 ต่อชั่วโมง และเป็น Knovel Ambassador ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ Email : sarunyaporn.c@ku.ac.th
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

Comments are closed.