KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78”

เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ นิสิตใหม่ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการรับน้องใหม่ภายใต้รั้วนนทรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เกิดความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยนิทรรศการ “Welcome Freshy KU 78” จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริเวณทางเชื่อมอาคาร ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณภัททวิกรม์ นิ่มนวล โทร. 0 2942 8616 ต่อ 428

Comments are closed.