KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสิ่งแวดล้อม” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือ

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูรายชื่อหนังสือและสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่เว็บไซด์สำนักหอสมุด โดยเลือก Banner KU ebook Collection