KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินห้องสมุด

ปฎิทินกิจกรรม

3 – 14 ก.ย. 61                กิจกรรม “Web OPAC เรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิก ปี2”

10 ก.ย. 61                     อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านเกษตร (รุ่นที่ 1)

11 ก.ย. 61                      อบรม Wiley Author Workshop

บัดนี้ถึง 14 ก.ย. 61        กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

18 ก.ย. 61                      บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X8 (รุ่นที่ 2)

20 ก.ย. 61                     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ SCOPUS

21 ก.ย. 61                      อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)

24 ก.ย. 61                     กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ

1 – 30 ก.ย. 61                กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ”

1 – 30 ก.ย. 61               กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสิ่งแวดล้อม” จากโครงการ eBook Selection

1 – 30 ก.ย. 61                กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เครื่องซักผ้าล้ำยุค ลดใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า”

18 ต.ค. 61                     กิจกรรม You pick …We buy ครั้งที่ 14