KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน การพัฒนาบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน บริการตอบ […]

เมื่อหลายวันก่อนได้นำเสนอการวิเคราะห์คำถามที่ผู้ใช้มาถา […]

Categories: การบริหารจัดการ, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า : ประเภทคำถามและวิธีการให้บริการ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า : ประเภทคำถามและวิธีการ […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อแนะนำการใช้วารสาร
รายการบรรณานุกรมบทความ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อแนะนำการใช้วารสาร จัดขึ้นในวันที่ […]

ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต

วิถีชีวิต และแนวคิดใหม่แบบเกาหลีที่เห็นในบริการห้องสมุด […]

สำนักหอสมุดได้นำเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติมาใช้ เพื่อให […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน | ปิดความเห็น บน ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ : รวมเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียนของประเทศลาว ประจำปี 2008
ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ

วันนี้ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วรู้สึกประทับใจ ได้ข้อคิดจากง […]