KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ • Cambridge Journal […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน Databases of the Month แนะนำฐานข้อมูลประจำเดือน

ฐานข้อมูล Wiley Online Library : เป็นฐานข้อมูลวารสารและ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดจัดโครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านร […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอเชิญใช้ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ

Wiley Online Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส […]

Categories: บริการห้องสมุด, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน Oxford Scholarship Online: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
oxford-ebook-oso-logo

Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเท […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลกับกิจกรรม “Cambridge Challenge”

สำนักหอสมุดร่วมกับฐานข้อมูล “Cambridge Books Online” ซึ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Online Databases No.1 (ประจำปี 2558)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรร […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Online Databases No.11

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรร […]

Categories: กิจกรรม, บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Online Databases Quiz ครั้งที่ 10

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมกิจกรรมสืบค้นฐานข้อมูลหนั […]