KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การบริหารจัดการ, การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด มก. ห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินห้ […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท

ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ในนามประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลน […]

Categories: การบริหารจัดการ, การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ก้าวเข้าสู่การเป็น Green Office

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์กา […]

Categories: การบริหารจัดการ, การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน การสัมมนาห้องสมุดสีเขียวครั้งที่ 2 (Carbon Neutral Event) ในหัวข้อ “การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ : ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต”

ขอเชิญผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติ […]

Categories: กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Eco-Library Happy 3rd Anniversary”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี Eco-Library:ห้องสมุดเพื่อชีวิต […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแม่ข่ายลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ครั้งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร […]

Categories: การบริหารจัดการ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเรื่อง Green Library : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ให้ผู้บริหารห้องสมุดทั่วประเทศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมพลั […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบริการภา […]