KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน เชิญเข้ารับการอบรม “การสืบค้นสารสนเทศผ่านโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ”

สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการปรับปรุง โปรแกรมสอนการรู้สารสนเ […]

Categories: การวิเคราะห์สารสนเทศงานวิจัย, บริการวิชาการ, บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Research Information Service)

สำนักหอสมุดจัดโครงการบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (Re […]

Categories: บริการวิชาการ, บริการห้องสมุด, ฝ่ายบริการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

สำนักหอสมุด มก. เปิดให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ( […]

Categories: บริการวิชาการ, บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

สำนักหอสมุด มก. เปิดให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ( […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EndNoteX6 & EndNote Web : โปรแกรม การจัดการบรรณานุกรม”

ขอเชิญนิสิต และบุคลากร มก. ร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติก […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากร( OPAC) เข้าสู่โปรแกรม EndNote
op1

การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากร  (OPAC)เข้าสู่โปรแกรม E […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน การนำข้อมูลจากฐาน Scifinder Scholar เข้าสู่โปรแกรม EndNote
sample

การสืบค้นข้อมูลจาก Scifinder  Scholar  ผู้ใช้ไม่สามารถถ […]