การสมัครสมาชิก

พิมพ์ PDF

การสมัครสมาชิก

     สมาชิก KU Eco-Library มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ 3 เล่ม รับข่าวสารและร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก การสมัครสมาชิก แบ่งตามประเภทสมาชิก ดังนี้

1. บุคคลภายนอก มก. - รับบัตรสมาชิก KU Eco-Library 1 ใบ (อายุบัตร 1 ปี) เมื่อบริจาคเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุดจำนวน 200 บาทขึ้นไป

2. นิสิต และบุคลากร มก. ที่มีบัตรสมาชิกสำนักหอสมุด ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก KU Eco-Library โดยอัตโนมัติ

3. ศิษย์เก่า มก. สมัครสมาชิกสำนักหอสมุด ประเภทศิษย์เก่า ค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี มีสิทธิใช้บริการในสำนักหอสมุด มีสิทธิยืมหนังสือใน Eco-Library และใช้บริการ KU Alumni Service

คุณอยู่ที่:   หน้าแรกการสมัครสมาชิก