การให้บริการ

พิมพ์ PDF

การให้บริการ

     การให้บริการใน Eco-Library มุ่งเน้นการให้บริการแบบประหยัดพลังงานและทรัพยากร ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมด้วยการบริการตนเอง และช่วยบริการผู้อื่น โดย

  1. สืบค้นหนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้
  2. ยืมหนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
  3. ช่วยกันจัดเก็บหนังสือที่ใช้แล้ว ให้เป็นระเบียบ
  4. ช่วยกันดูแลรักษา Eco-Library ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และการมีจิตอาสา


พื้นที่การให้บริการ

Eco Space

  -บริการหนังสือด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

  -บริการหนังสือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  -แสดงผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

  -แสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

KU Alumni Service

  -บริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  -บริการข่าวสาร ความรู้ เพื่อการสมัครงาน การพัฒนาการทำงาน จากแหล่งความรู้ทั้งในรูปของหนังสือ และฐานข้อมูลวิชาการ

 - บริการข่าวสารของมหาวิทยาลัย/สมาคมศิษย์เก่า และเป็นจุดประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kid playspace

     บริการหนังสือสำหรับเด็ก นิทาน หนังสือการ์ตูน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ ในบรรยากาศของการ “เรียนรู้อย่างสนุกสนาน” ที่จะทำให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับนิทานและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พี่ ๆ บรรณารักษ์ได้คัดสรรมาโดยเฉพาะ

คุณอยู่ที่:   หน้าแรกการให้บริการ