KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการห้องสมุด, ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน Meet and Greet for International Students
meet-inter

Aug 20, 2019 | 13.00-15.00 hrs. At Be Inspired Room, 1s […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน บริการห้องละหมาด

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนิสิตชาวมุสลิมใช้บริการห้องละหมาดท […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน บริการห้อง “Be Inspired”

สำนักหอสมุด จัดพื้นที่ให้บริการรูปแบบใหม่ Co-working Sp […]

Categories: การประหยัดพลังงาน, กิจกรรม, บริการห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กังหันลมอัดอากาศ”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังง […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน เปิดให้บริการแล้ว!! ห้องหนังสือสัจจะวิชาการ

มารู้จักกับห้องหนังสือสัจจะวิชาการกัน สำนักหอสมุด มก. ไ […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ขอแจ้งเวลาให้บริการเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

ช่วงขยายเวลา 24 ชั่วโมง 20 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 เปิดให้บ […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน Database of the Month “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย”

สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อตอบรับการเ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน โปรดพกบัตรนิสิตในการเข้าใช้สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มก. ขอให้นิสิตทุกชั้นปีพกบัตรประจำตัวในการเ […]

Categories: บริการห้องสมุด, ประกาศ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงขยายเวลาสอบปลายภาค ใน […]

Categories: บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ใช้บริการตู้ฝากของได้ 1 ภาคการศึกษา

สำนักหอสมุดเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการตู้รับฝากของแบบใหม่ […]