KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การบริหารจัดการ, กิจกรรม, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน วันคุณภาพสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4

สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตร […]

Categories: กิจกรรม, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน วันคุณภาพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต อาจารย์ […]

Categories: ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555

สำนักหอสมุดได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหา […]

Categories: ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน วันคุณภาพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต อาจารย์ […]

 ขอนำบทความเรื่อง หน่วยวัดคุณภาพวารสาร จาก คลังความรู้ […]

Categories: การบริหารจัดการ, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน รางวัลคุณภาพ…ความสำเร็จของการประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการร […]

Categories: การบริหารจัดการ, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดกับการเป็นบ้านคุณภาพ ครั้งที่ 2
normal_DSC_0639

            ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภา […]

Categories: การบริหารจัดการ, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศ […]