KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Update Joomla 1.5.11 /Login System

top

1.ได้ทำงาน ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาจาก Joomla ดังนี้

  1. เว็บไซต์สำนักหอสมุด
  2. เว็บไซต์สำนักหอสมุด (Eng)
  3. เว็บไซต์ประกันคุณภาพ

2. รายละเอียดการปรับปรุง

  1. ทำการเปลี่ยนระบบจาก 1.5.10 เป็น 1.5.11 ทั้งสามระะบบ
  2. ทำการปรับปรุงการแสดงภาษาไทย/อังกฤษ ในเว็บไซต์อังกฤษ และ ประกันคุณภาพ ไม่ได้เปลี่ยนในเว็บหลักเนื่องจากมีการแก้ไขการแสดงผลไปจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง

ผลจากการปรับปรุงระบบ อ้างอิงจาก  joomla.org

3. Login System

เนื่องจากทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุง ระบบการตรวจสอบ Account Nontri จาก Imap มาเป็น Ldap เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจสอบระหว่าง Server and Client  อ้างอิง https://ldap.ku.ac.th/ldap_html/ จึงส่งผลให้ระบบภายในสำนักหอสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนดังนี้

  1. ระบบงานสรรบรรณ (แก้ไขแล้ว )
  2. ระบบงาน E-Office (แก้ไขแล้ว )
  3. ระบบ Kulinet (กำลังดำเนินการ)
Tags:, ,

Comments are closed.