KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุด ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

นับเป็นความยินดียิ่งของชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี 2552 ” การให้บริการที่มุ่งส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน/และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน  ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-18.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Comments are closed.