KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นิสิตที่ขอจบการศึกษาโปรดตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือของสำนักหอสมุด

นิสิตที่ขอจบการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2553

โปรดตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุของสำนักหอสมุด

หากพบรายชื่อท่านโปรดติดต่อส่งคืนรายการค้างส่งกับสำนักหอสมุดโดยด่วน

นิสิตที่มีหนี้ค้างชำระ ไม่สามารถจบการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ รายชื่อนิสิตขอจบการศึกษาที่ค้างส่งหนังสือได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด

Comments are closed.