KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
งานแสดงหนังสือวิชาการประจำปี 2555

     สำนักหอสมุด ขอเรียนเชิญอาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิต  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือวิชาการเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสในการคัดเลือกหนังสือวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน และการวิจัย                                                          ใน   “ งานแสดงหนังสือวิชาการประจำปี   2555 ”  
ระหว่างวันที่  13 – 17 กุมภาพันธ์  2555
ณ  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ   สำนักหอสมุด

Comments are closed.