KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นิทรรศการ “๑ ปีที่ไม่หยุดยั้ง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “1 ปีที่ไม่หยุดยั้ง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” แสดงผลงานความสำเร็จ ในรอบ 1 ปีของสำนักหอสมุด และร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการให้เป็นเลิศ

ในโอกาสครบรอบ 35 ปี การสถาปนาสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2555
ณ บริเวณชั้น 1 (ด้านเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก) อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

Comments are closed.