KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว และกิจกรรม “Book Buffet” ในตอน “รู้จักเพื่อนบ้าน …รู้จักอาเซียน”

 

                                                                                                                                       
พบกับการแนะนำหนังสือเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียน ร่วมเรียนรู้หลากแง่มุมของเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รู้จักเข้าใจ และพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่าง

รวมไปถึงเป็นผู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดเอกลักษณ์อันดีงามของชาติไทยออกไปสู่เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน
กับกิจกรรม “Book Buffet” ประจำเดือนพฤษภาคม

โดยขอเชิญทุกท่านแวะชมและเลือกหนังสือไปอ่าน ได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน บริเวณชั้น 1 (อยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ) อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

และขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม “กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว”
เพียงเขียนความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย
ส่งมาหาเราที่ libsys@ku.ac.th 
เพียงเท่านี้ ท่านอาจเป็นผู้โชคนี้ได้รับรางวัลสุดน่ารัก จำนวน 10 รางวัล

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2555

Comments are closed.