KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ iPad

สำนักหอสมุดเปิดบริการใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2556

ด้วยบริการ “ให้ยืมเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet)” แก่นิสิตและบุคลากร มก.

เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นฐานข้อมูล และเพื่อใช้อ่าน e-Book

และมี Laptops ให้บริการเพิ่มอีก 50 เครื่อง รวมเป็น 100 เครื่อง

โดยได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ขอเชิญมาใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ชั้น 1

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

Comments are closed.