KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นิทรรศการและสัมมนาในหัวข้อ “รู้ทันเรื่องอาเซียน”

สำนักหอสมุดและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “รู้ทันเรื่องอาเซียน”

ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2556 ณ โถงนิทรรศการ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และขอเชิญร่วมงานสัมมนา “รู้ทันเรื่องอาเซียน: เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN)”

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 08.30-11.30 น.

เสวนาในหัวข้อ “จุดยืน และโอกาสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

และวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN)”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN)

โดยนิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม **สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/online_register

Comments are closed.