KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม “e-Books recommended for You” ในหัวข้อ “ด้านประมง”

e-Books recommended for You ประจำเดือนมิถุนายน นี้

ขอนำเสนอ e-Books ที่น่าอ่าน ในหัวข้อ “ด้านประมง”

และได้จัดทำ QR code ของหนังสือที่แนะนำแต่ละเล่ม เพื่อความสะดวกของนักอ่าน

แล้วพบกับหนังสือ e-Books น่าอ่านประจำเดือนนี้

ได้ที่มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

Comments are closed.