KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแม่ข่ายลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ครั้งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่อง Green Library : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศนโยบาย KU Green Campus เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับการจุดประกายจากโครงการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEAT2010 ของกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ชนะการประกวดในโครงการ BEAT2010 สานต่อปณิธานการเป็นองค์กรสีเขียว และขยายผลสู่การให้บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในวงการห้องสมุดในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ของ 21 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บทความรู้ต่างๆ จากการฝึกอบรม ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ “การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว” ในรูปของ eBook รวมทั้งมาตรการประหยัดพลังงานจากประสบการณ์จริงในรูป Animation และข้อมูลน่าสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย  ผู้สนใจติดตามได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/

Comments are closed.