KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Human Library เสวนาเรื่อง “การพัฒนาเลือดจระเข้เชิงพาณิชย์”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาเลือดจระเข้เชิงพาณิชย์”

วิทยากรโดย รศ.ดร.วิน เชยชมศรี อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ เวลา 13.30 – 14.30 น.

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/human โทรศัพท์ 02-942-8616 ต่อ 220 (นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม)

Comments are closed.