KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Open House at KU Library and Hall of KU History

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Open House at KU Library and KU Hall of History

ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี 58” (KU First Date 2015) ที่จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบ.ก.) เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของกิจกรรมของสำนักหอสมุดจะเป็นการนำนิสิตใหม่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอประวัติ มก. โดยนิสิตจะได้รับทราบถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และรับทราบเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยผ่านห้องนิทรรศการต่าง ๆ ของหอประวัติ มก.

ทั้งนี้ในวันและเวลาดังกล่าว จะมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 8,900 คน (เฉลี่ยวันละ 2,230 คน) ซึ่งอาจมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.