KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558”

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2558 (จำนวนรอบละ 60 คน)

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

•    ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
–    รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
–    รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.
–    รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น.

•    ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน  – 2 ตุลาคม 2558
–    รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.
–    รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

สนใจเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง

ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าปฐมนิเทศ

Comments are closed.