KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท

ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ในนามประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา พร้อมด้วย ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งได้มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท ให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวให้เข้มแข็ง โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments are closed.