KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Book Buffet หัวข้อ Eco – Library Book Popular

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

เป็นหนังสือยอดนิยมได้รับการยืมสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.