KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558”

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2559

(ไม่มีการจัดปฐมนิเทศฯ ในช่วงงานเกษตรแฟร์ วันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559)

จำนวนรอบละ 60 คน

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยแบ่งตามรอบเวลาดังนี้

* รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น.

* รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.30 น.

* รอบที่ 3 เวลา 15.00 – 16.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation

นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : ผู้ที่มาช้าเกิน 15 นาที กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าปฐมนิเทศในรอบอื่นแทน)

Comments are closed.