KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นิทรรศการวันสงกรานต์ ในหัวข้อ “เริงรื่น ชื่นบาน สงกรานต์ ไทย ปลอดภัย 2559”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันสงกรานต์ และร่วมสืบสานประเพณีศิลปและวัฒนธรรมไทย ด้วยการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทย

ในวันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ทาง เข้า – ออก ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.