KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” รุ่นที่ 22

ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” รุ่นที่ 22 วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of Academic e-Resources Support จากบริษัท Book Promotion & Service Co.,Ltd.)

ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/training ปิดรับการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทราภรณ์ ตันหัน ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทรศัพท์ 0 2942 8616 หรือสายใน 1477 ต่อ 219 e-mail : libppta@ku.ac.th

Comments are closed.