KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Open House at KU Library and Hall of KU History

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Open House at KU Library and KU Hall of History

เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอประวัติ มก. ซึ่งนิสิตจะได้รับทราบถึงบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด และรับทราบเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยผ่านห้องนิทรรศการต่าง ๆ ภายในหอประวัติ มก.

ในวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2559 วันละ 2 ช่วงเวลา โดยเริ่มช่วงแรก เวลา 9.00 – 12.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารหอประวัติ มก.

** พิเศษสุด ๆ
1. นิสิตที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้
( รับชั่วโมงกิจกรรมละ 1 ชั่วโมง)
2. มีรถรางรับ-ส่ง ระหว่างสำนักหอสมุดกับหอประวัติ มก.
3. เกมตอบปัญหาชิงรางวัลสุดเก๋
*** แล้วแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นที่นี่…สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***

Comments are closed.