KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม

“ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559”

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

โดยจัดกิจกรรม วันละ 2 รอบ ได้แก่

รอบเช้า

09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

10.00 – 11.00 น. นำชมห้องสมุด

รอบบ่าย

13.00 – 14.00 น. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

14.00 – 15.00 น. นำชมห้องสมุด

หมายเหตุ : รับรอบละ 80 คน เท่านั้น!! ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านทักษะการคิดและเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียน รายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ หากเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม จะได้รับคะแนน จำนวน 5 คะแนน

สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/orientation

Comments are closed.