KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7”

สำนักหอสมุด มก. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7”

ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X7”

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training

Comments are closed.