KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา … สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกภาษาที่สนุกที่สุดกับ

กิจกรรม English Friday Club : ศุกร์หรรษา…สนทนาภาษาอังกฤษ Seasons 2 ในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยในหัวข้อ “Make Things Right” มาร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการในสำนักหอสมุด พร้อมร่วมสนุกสนานกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ผ่านการชมภาพยนตร์ พร้อมฝึกพูดคำศัพท์ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 12.30 น.

ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

Comments are closed.