KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุด มก. ห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ ตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เช่น การตรวจเอกสาร (แผนงาน บันทึก ผลการตรวจประเมิน), การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบพื้นที่จากคณะกรรมการประเมินผลเชิงประจักษ์ด้วยสายตาอีกด้วย ซึ่งสำนักหอสมุดได้ผ่านการตวรจประเมินโดยมีระดับคะแนน ดีเยี่ยม 93 / 100 คะแนน เป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศ!! ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นห้องสมุดต้นแบบของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวอีก 38 แห่ง นับเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับผู้ใช้บริการได้ใช้ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมบริการทุกท่านด้วยหัวใจสีเขียว

Comments are closed.