KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดขอแจ้งวันปิดบริการ ดังนี้

ช่วงปิดการศึกษาภาคต้น / 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 59 – 15 ม.ค. 60 )

จันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.30 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการเวลา ปิดบริการ

ช่วงเปิดบริการการศึกษาภาคปลาย / 2559 ( ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 59 – 29 พ.ค. 60 )

จันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 11.00 – 19.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

** ช่วงงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ( ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60 )

จันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.30 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ

 

กำหนดปิดบริการ เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ

วันที่ 29 ธ.ค. 59 งานขอบคุณบุคลากร

วันที่ 31 – 3 ม.ค. 60 วันหยุดเทศกาลปีใหม่

วันที่ 4 – 7 ม.ค. 60 สัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด

Comments are closed.