KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Welcome back to KU @ Hall of history ณ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตเก่าทุกรุ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ณ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารหอพักนิสิต (หอ 2) และอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนิสิตเก่าจะได้ร่วมรำลึกถึงมหาวิทยาลัยและได้ทราบถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่ได้จบการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัย

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น.

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ภายใน 1477 ต่อ 426 – 430 หรือเบอร์โทรศัพท์ 08 7999 0502

Comments are closed.