KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรมอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมอบรม

การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 2)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ผู้เข้าอบรมจะได้สืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่สำนักหอสมุดจัดทำขึ้นเอง ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร และฐานข้อมูลการประชุมวิชาการ

การสืบค้น OPAC การสืบค้นวิทยานิพนธ์ (รุ่นที่ 4)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-11.00 น.
เป็นหลักสูตรที่สอนถึงการใช้คำค้น หัวเรื่อง และอื่นๆ ในการค้นฐานข้อมูลทรัพยากรของสำนักหอสมุด การสืบค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการสืบค้นวิทยานิพนธ์จากต่างประเทศ

** ทั้ง 2 หลักสูตรสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training **

Comments are closed.