KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” หรือ Digital Libraries Towards Thailand 4.0 ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ฯ เป็นผู้จัดขึ้น โอกาสนี้ได้ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดต้นแบบที่ผ่านการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้เข้ารับประทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นต้นแบบสร้างแนวทางการเป็นห้องสมุดสีเขียวให้กับห้องสมุดนำร่องอีก 10 แห่ง ได้แก่
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
• หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

Comments are closed.