KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ Recycling Ideas

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือ

เกี่ยวกับการนำเศษวัสดุ หรือของเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/uread และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ

Comments are closed.