KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสังคมศาสตร์” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุด ขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์จากทุกคณะ ซึ่งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์ (โครงการ eBook Selection) และโครงการ 4+4 โดยประธานหลักสูตรสามารถคัดเลือกหนังสือ 4 เล่ม สำหรับ 4 ชั้นปี ต่อ 1 หลักสูตร โดยในเดือนมิถุนายนนี้ขอนำเสนอหนังสือน่าสนใจสำหรับคณะสังคมศาสตร์ สามารถดูรายชื่อหนังสือและสแกน QR Code เพื่ออ่านหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก. และจอประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฝั่งอาคารช่วงเกษตรศิลปาการ

Comments are closed.