KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

สำนักหอสมุดขอแจ้งเวลาให้บริการช่วงขยายเวลาสอบปลายภาค

ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2560 เปิดบริการ 24 ชม. (ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)

หมายเหตุ

1) จันทร์ – ศุกร์ หลังเวลา 24.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

2) เสาร์ – อาทิตย์ หลังเวลา 19.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันที่ 5, 10, 11 ธ.ค. 2560) เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านทั้ง 2 อาคาร โดยเปิดทางเข้า –  ออก เฉพาะอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติเท่านั้น

4) หลังเวลา 20.00 น. ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเฉพาะนิสิตและบุคลากร มก. เท่านั้น (เพื่อให้นิสิตมีพื้นที่ในการอ่านหนังสือสอบ และเพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง)

Comments are closed.