KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม เลือกแนวทาง…วางอนาคต

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม “Open House at KU Library” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น โดยสำนักหอสมุดจะเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชม พร้อมแนะนำบริการต่าง ๆ ที่ทันสมัยของสำนักหอสมุด

ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรม รอบละ 30 นาที

พิเศษสุด!! ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวนคนละ 2 เล่ม (หนังสือมีจำนวนจำกัด!!!) และในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 สำนักหอสมุดยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านค่ะ!!

Comments are closed.