KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว หัวข้อ “นักวิทย์ผู้คิดค้น”

สำนักหอสมุด ขอแนะนำรายชื่อหนังสือ

ที่จะให้ความรู้คุณเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้

สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/uread หรือ www.facebook.com/kulibpr และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

Comments are closed.