KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “บ้านและสวน”

สำนักหอสมุด ขอแนะนำรายชื่อหนังสือ

ที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดบ้านให้น่าอยู่และจัดสวนให้สวยสะดุดตา ให้กับบรรยากาศบ้านของคุณ ในรูปแบบหลากหลายสไตส์

ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่http://kulc.lib.ku.ac.th/uread หรือ www.facebook.com/kulibpr

และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

Comments are closed.