KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เปิดให้บริการแล้ว!! ห้องหนังสือสัจจะวิชาการ

มารู้จักกับห้องหนังสือสัจจะวิชาการกัน

สำนักหอสมุด มก. ได้จัดทำห้องหนังสือสัจจะวิชาการขึ้น ซึ่งเป็นห้องสมุดที่คุณสามารถยืม – คืนหนังสือด้วยตนเองแห่งแรกของประเทศไทย เป็นห้องสมุดต้นแบบที่ให้บริการยืม – คืนแบบไม่กำหนดระยะเวลา ไม่กำหนดจำนวนหนังสือ อาศัยเพียงสัจจะ…ความรับผิดชอบของตัวผู้ยืมเอง ยืมเอง คืนเอง โดยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกใดๆ และสำนักหอสมุดได้เตรียมหนังสือไว้หลากหลายประเภทให้คุณเลือกอ่าน เลือกยืมตามความชอบ

ท่านสามารถเลือกหนังสือได้ที่ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (ติดร้านถ่ายเอกสาร) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments are closed.