KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” และ “คณะศึกษาศาสตร์”จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน

โดยได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ทุกคณะผ่านระบบออนไลน์ในโครงการ eBook Selection และโครงการ 4+4 ซึ่งประธานหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือกหนังสือจำนวน 4 เล่ม สำหรับ 4 ชั้นปี ในเดือนพฤษภาคมนี้ ขอนำเสนอหนังสือที่น่าสนใจสำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

ท่านสามารถดูรายชื่อหนังสือและสแกน QR Code เพื่ออ่านหนังสือได้ที่ มุมส่งเสริมการอ่าน และจอประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฝั่งอาคารช่วงเกษตรศิลปการ

 

Comments are closed.